Two Granny storydolls for storytelling

Black and White Granny storydolls for storytelling